Logo Taksthuset

Tjenester vi kan hjelpe deg med:

Divider

Tilstandsrapport bolig og næring

Boligsalgsrapporten er tilpasset avhendingsloven og har som mål å unngå konflikter mellom kjøper og selger av boligeiendommer. Rapporten vektlegger spesielt byggtekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Boligen vurderes ut fra den byggeskikk eller byggeforskrift som gjaldt da bygget eller bygningsdelen ble bygget. Avvik og svikt utover det normale kommenteres og sees i forhold til forventet levetid på de ulike bygningsdelene. Normal levetid angis ut fra levetidstabeller utarbeidet av Sintef Byggforsk.

Verditakst

Verditakst er en verdivurdering av det aktuelle objekt, med spesifisering av alle egenskaper som kan ha betydning for anslått verdi. Verdisettingen vil være basert på skjønn, samt markedssituasjonen for det aktuelle objekt. Verdien ansettes på takseringsdagen.

Anbudsbeskrivelse

Det kan være vanskelig for mange privatpersoner og bedrifter til å definere arbeider som skal ut i markedet for tilbudsinnhenting. Vi kan utføre en anbudsbeskrivelse på arbeider som ønskes ved hjelp av kalkulasjonsverktøy tilpasset byggemarkedet. Ved å samtidig kalkulere arbeidene vil vi finnede rette prisene. Arbeidene fra oss gjøres til faste priser på forespørsel.

I denne sammenheng kan vi lede arbeidene og også innhente priser i markedet.

Reklamasjonsrapporter

I forbindelse med eierskifte oppdager enkelte kjøpere at eiendommen har skjulte feil eller mangler. Eiendommen vurderes ut fra sitt referansenivå og hva som var vanlig byggeskikk da bygningen eller bygningsdelen (eks. bad) ble bygget. Vi lager en rapport over reklamerte forhold, kommer med forslag til utbedring og angir pris for reparasjonsarbeidene. Det gjøres fradrag for evt. forbedringer som følge av at levetider på bygningsdeler forlenges eller at tilstanden på bygningsdeler blir fornyet.

Skadetakst

Skadetakst gir en detaljert beskrivelse av en skade på et objekt, med utarbeidelse av kostnadsoverslag for utbedring av skaden. En skadetakst utarbeides som regel i forbindelse med et forsikringsoppgjør.

Skjønn

Ved større brann eller vannskader er det vanlig å velge skjønn, men kan også velges for deler av en skade. Forsikringsselskapet og skadelidte velger hver sin skjønnsmann som sammen kommer frem til gjenoppføringspris, reparasjonskostnader, riving/ryddekostnader, normal reparasjonstid, husleietap og påbud.

Byggelånsoppfølging

Banker ønsker ofte oppfølging av økonomi og fremdrift i byggeprosesser i forbindelse med et byggelån. Takstmannen avtaler i hvert enkelt tilfelle hvor tett bygget skal oppfølges avhengig av økonomi, risiko og kompleksitet av byggeprosessen.